Styrningsstruktur

En god bolagsstyrning är en förutsättning för att upprätthålla förtroende från aktieägare, partners och övriga externa intressenter och bygger på att bolagets strategier, mål och värderingar genomsyrar hela organisationen.

Annexin Pharmaceuticals bolagsstyrning styrs förutom av aktiebolagslagen (ABL) och andra tillämpliga lagar och regler, Bolagets bolagsordning samt interna styrdokument såsom styrelsens arbetsordning, styrelsen och verkställande direktören arbetsfördelning samt instruktion för ekonomisk rapportering samt av Nasdaq First North Growth Market regelverk för emittenter, god sed på aktiemarknaden samt andra tillämpliga regler och rekommendationer.

Strukturen för bolagsstyrningsarbetet illustreras nedan:

Bolagsstyrning