Sjukdomar i fokus

Bolaget bedömer att ANXV har potential att bli ett så kallat First-In-Class läkemedel för flera hjärt- och kärlsjukdomar men fokuserar på utveckling av ANXV vid behandling av retinal venocklusion (RVO) i egen regi

Bolaget driver utvecklingsprogrammen för ANXV med målet att minimera risker och maximera värdet innan partnerskap, utlicensiering eller försäljning av projekten. Annexins strategi är att i egen regi genomföra kliniska effektstudier åtminstone till och med fas II på ett tids- och kostnadseffektivt sätt hos patienter med retinal venocklusion (RVO) (beskrivs nedan) där sannolikheten att påvisa effekt bedöms vara högst. Annexin A5 har visat önskad effekt i prekliniska studier vid central RVO (CRVO) som är en kärlsjukdom i ögat där blodflödet i ögats ven blockeras. Detta kan leda till akut eller progressivt tilltagande blindhet och kan drabba vem som helst.

Samtidigt avser Bolaget att bibehålla och stärka Annexins position genom att underlätta den framtida utvecklingen av ANXV för bredare terapiområden. Annexin avser att uppnå detta mål genom att driva säkerhetsstudier samt klinisk fas I-studie som kan vara till grund för genomförande av framtida kliniska studier vid flera tilltänkta indikationer.

Bolaget anser att patentportföljen är stark och att dess omfattning är avgörande för att kunna använda ANXV i breda terapiområden på stora marknader och stora folksjukdomar som till exempel hjärtinfarkt (akut koronart syndrom, ACS) och perifer artärsjukdom i benen (Peripheral Arterial Occlusive Disease, PAOD). Strategin att bibehålla en bred patentportfölj siktar framförallt på att öka möjligheten för framtida partners/licenstagare/köpare att kunna genomföra flera kliniska effektstudier för att utvidga godkända indikationer, så kallad label expansion.

Utöver utvecklingsprogrammet i den ovan nämnda indikationen, RVO, driver Bolaget ett forskningsprojekt avseende blödarfebrar, som är akuta smittsamma sjukdomar vilka orsakas av virus (till exempel ebola) och har stor påverkan på blodkärlssystemet. Detta projekt är delvis finansierat med bidrag från Vinnova.