Godkännande av covid-19-studie

Maastricht Universitetssjukhus får godkännanden att starta studie med Annexin Pharmaceuticals läkemedelskandidat, ANXV, hos patienter med covid-19.

Annexin offentliggör utfall i företrädesemission

EJ FÖR DISTRIBUTION, OFFENTLIGGÖRANDE ELLER PUBLICERING DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA, JAPAN, HONGKONG, SCHWEIZ, SINGAPORE, NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER.

Grundare och ledande personer tecknar andelar i nyemission

Annexin Pharmaceuticals AB (publ) har meddelats att Annexins grundare, styrelseledamoten professor Johan Frostegård och bolagets Chief Scientific och Medical Officer Dr. Anna Frostegård och ledande personer i bolaget avser att teckna andelar i den pågående nyemissionen.

Start av klinisk imaging-studie

Annexin Pharmaceuticals och dess samarbetspartners initierar en klinisk studie i patienter med retinal venocklusion (RVO) med användning av fluorescerande ANXV.

Annexin Pharmaceuticals föreslår en fullt garanterad företrädesemission av units om 73,5 MSEK samt har säkerställt ytterligare emissionslikvid om 17 MSEK vid optionslösen i april 2022

EJ FÖR DISTRIBUTION, OFFENTLIGGÖRANDE ELLER PUBLICERING DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA, JAPAN, HONGKONG, SCHWEIZ, SINGAPORE, NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER.

Positiva resultat i Annexin Pharmaceuticals fas 1-studie

Resultaten i Annexin Pharmaceuticals fas 1-studie visar att läkemedelskandidaten ANXV tolererats väl av friska frivilliga studiedeltagare. Bolaget fortsätter därmed förberedelserna för en fas II-studie med läkemedelskandidaten i USA.

Annexin Pharmaceuticals förbereder RVO studie i USA

Annexin Pharmaceuticals har beslutat att genomföra sin fas 2/proof of concept-studie i RVO i USA. USA är den största marknaden för RVO och ledande experter inom området kan därmed delta i studien.

Annexin Pharmaceuticals i samarbete för covid-19-studie

Läkare i Nederländerna planerar att inleda en studie inom covid-19 med Annexin Pharmaceuticals läkemedelskandidat ANXV och har i detta syfte inlämnat en ansökan till lokal myndighet. Annexin Pharmaceuticals kommer att tillhandahålla ANXV och har säkrat finansiering för att ta del i studien.

Myndigheter bekräftar Annexins planer inom RVO

Annexin Pharmaceuticals har genomfört framgångsrika möten med läkemedelsmyndigheter i USA och Europa. Myndigheterna har bekräftat bolagets planer för klinisk utveckling av läkemedelskandidaten ANXV inom retinal venocklusion (RVO).

Valberedningens förslag inför årsstämman 2021

Valberedningen i Annexin Pharmaceuticals AB bestående av Mikael Lönn (tillika valberedningens ordförande), Arne Andersson och Sebastian Jahreskog har beslutat lämna följande förslag inför årsstämman 2021:  

Annexin Pharmaceuticals rapport för tredje kvartalet 2020

Tredje kvartalet 2020 Periodens resultat uppgick till -8 199 TSEK (-6 469) Resultat per aktie uppgick till -0,12 kr (-0,37) Eget kapital per aktie uppgick till 0,52 kr (1,24) Kassaflödet från den löpande ve...

Publikation pekar på möjlighet att behandla COVID-19 med ANXV

Professor Chris Reutelingsperger har tillsammans med medarbetare vid Universitet i Maastricht, Nederländerna identifierat mekanismer som förefaller orsaka lungskador vid allvarlig COVID-19 sjukdom och som kan hämmas av Annexins läkemedelskandidat ANXV.

Annexin lämnar in ansökan för fas 1-studie i Nederländerna

Annexin Pharmaceuticals har anlitat ett bolag med en fas 1-klinik i Nederländerna för att genomföra den första studien i människa med sin läkemedelskandidat ANXV.  Bolaget har även lämnat in prövningsansökan för fas 1-studien till den nederländska läkemedelsmyndigheten.

Annexin Pharmaceuticals rapport för andra kvartalet 2020

Andra kvartalet 2020 Periodens resultat uppgick till -11 593 TSEK (-5 990) Resultat per aktie uppgick till -0,16 kr (-0,34) Eget kapital per aktie uppgick till 0,64 kr (1,60) Kassaflödet från den löpande ve...

Annexin Pharmaceuticals får patent godkänt i Japan

Annexin Pharmaceuticals AB har fått patent för bolagets produktionsprocess för läkemedelskandidaten ANXV godkänt i Japan. Patentet som gäller till 2035 stärker skyddet kring bolagets viktigaste tillgång.

Företrädesemissionen övertecknad

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Annexin Pharmaceuticals AB har lämnat in klinisk prövningsansökan.

I enlighet med den plan som tidigare kommunicerats har Annexin Pharmaceuticals lämnat in ansökan om en Fas 1 klinisk prövning med friska frivilliga studiedeltagare. Ansökan har registrerats hos svenska Läkemedelsverket den 18:e Februari 2020. Bolaget emotser myndighetens utvärdering av ansökan och avser kommunicera till marknaden när Läkemedelsverket gjort sin slutgiltiga bedömning.

Grundare tecknar fullt ut i nyemission

Annexin Pharmaceuticals AB (publ) har meddelats att Annexins grundare och uppfinnare, styrelseledamoten professor Johan Frostegård och bolagets Chief Scientific och Medical Officer Dr. Anna Frostegård avser att teckna sin andel fullt ut i den pågående nyemissionen.

Annexin offentliggör prospekt avseende företrädesemissionen

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Annexin Pharmaceuticals genomför en företrädesemission om cirka 61 MSEK för att finansiera Fas 1-studier och dubbla imagingstudier samt tidigarelägger offentliggörandet av bokslutskommunikén för 2019

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Anders Haegerstrand utsedd till ny VD

Annexin Pharmaceuticals AB (publ) har utsett Anders Haegerstrand till ny VD efter Jamal El-Mosleh. Anders Haegerstrand, som också är styrelseledamot i Annexin Pharmaceuticals, har bred erfarenhet från ledande positioner i läkemedelsindustrin och har tagit flera proteinläkemedel in i kliniska studier.

Jamal El-Mosleh avgår som VD

Jamal El-Mosleh lämnar VD-posten i Annexin Pharmaceuticals AB. Styrelsen inleder omgående processen att rekrytera en ny VD.

Rättelse av tidigare utskickat pressmeddelande från Annexin AB (publ): Annexin har erhållit justerad studierapport med tidigare icke-noterad toxikologisk effekt.

Hänvisning till MAR saknades i tidigare pressrelease, korrekt hänvisning återfinns nedan. Annexin Pharmaceuticals AB (publ) har mottagit en justerad rapport, med tidigare icke-noterad toxikologisk effekt, för en av de två säkerhetsstudier som genomförts med läkemedelskandidaten ANXV. Som en konsekvens av dessa justeringar behöver Annexin göra ytterligare prekliniska studier innan kliniska studier med ANXV kan starta. Bolaget utvärderar om den tjänsteleverantör som gjort säkerhetsstudien bör hållas ansvarig för att den planerade kliniska studien försenas.

Annexin har erhållit justerad studierapport med tidigare icke-noterad toxikologisk effekt

Annexin Pharmaceuticals AB (publ) har mottagit en justerad rapport, med tidigare icke-noterad toxikologisk effekt, för en av de två säkerhetsstudier som genomförts med läkemedelskandidaten ANXV. Som en konsekvens av dessa justeringar behöver Annexin göra ytterligare prekliniska studier innan kliniska studier med ANXV kan starta. Bolaget utvärderar om den tjänsteleverantör som gjort säkerhetsstudien bör hållas ansvarig för att den planerade kliniska studien försenas.

Nya fynd försenar start av fas I-studie

Annexin Pharmaceuticals har erhållit nya fynd som får inverkan på en studierapport som skulle legat till grund för ansökan hos Läkemedelsverket om att få starta fas I-studier med ANXV. Studiestarten kommer därmed att försenas.

Delårsrapport januari – september 2018

31 October, 2018 Pressmeddelanden (http://www.annexinpharma.com.hemsida.eu/sv/section/investerare-media/pressmeddelanden/),Finansiella rapporter (http://www.annexinpharma.com.hemsida.eu/sv/section/investerare-media/finansiella-rapporter/)

Sista dag för handel med BTU och första dag för handel med teckningsoptioner

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner.

Susan Suchdev utsedd till COO på Annexin Pharmaceuticals

Annexin Pharmaceuticals AB (publ) meddelar idag att Susan Suchdev har rekryterats som Chief Operating Officer (COO). Susan Suchdev har mer än tjugo års erfarenhet av klinisk läkemedelsutveckling. Hon kommer närmast från en motsvarande position på det noterade läkemedelsbolaget Klaria.

Annexin Pharmaceuticals AB (publ) offentliggör utfall av företrädesemission

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner.

Annexin Pharmaceuticals meddelar plan om kompletterande säkerhetsstudie och uppskjuten klinisk fas I-studie

Annexin Pharmaceuticals AB (publ) meddelar att Bolaget idag har fått preliminära data från pågående prekliniska säkerhetsstudier som inte anses räcka för en ansökan för klinisk fas I-prövning. Ytterligare en mindre säkerhetsstudie behöver sannolikt genomföras för att samla kompletterande data vilket i så fall medför en uppskjuten ansökan för klinisk fas I-prövning.

KOMPLETTERANDE KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ANNEXIN PHARMACEUTICALS AB (PUBL)

Aktieägarna i Annexin Pharmaceuticals AB (publ), org.nr 556960-9539 ("Bolaget"), har den 20 mars 2018 kallats till extra bolagsstämma torsdagen den 19 april 2018 kl. 10.00 hos Redeye AB, Mäster Samuelsgatan 42, 103 87, Stockholm. Kallelsen har varit införd i Post och Inrikes Tidningar och kungörelse har publicerats i Svenska Dagbladet samt finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.annexinpharma.com.

Annexin Pharmaceuticals föreslår företrädesemission om cirka 52 MSEK för att finansiera kliniska studier

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner. Styrelsen i Annexin Pharmaceuticals AB (publ) (”Annexin” eller ”Bolaget”) föreslår extra bolagsstämma att fatta beslut om en emission av units bestående av aktier och teckningsoptioner med företräde för befintliga ägare (”Företrädesemissionen”). Genom Företrädesemissionen tillförs Annexin initialt cirka 52 MSEK och ytterligare cirka 26 MSEK vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna, före avdrag för emissionskostnader. Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser och garantiåtagande från huvudägare och nya investerare motsvarande 100 % av den initiala emissionslikviden. Bolagets vd Jamal El-Mosleh har åtagit sig att teckna aktier i emissionen genom övertagande av uniträtter samt har ingått ett garantiåtagande.

Strategisk översyn slutförd – Annexin prioriterar ögonsjukdom (RVO) och inlicensierar patent i USA

Annexin Pharmaceuticals AB (”Annexin” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget har slutfört den strategiska översyn som meddelades i december 2017 och har valt att prioritera retinal venocklusion (RVO) som indikation för vilken man i egen regi kommer utveckla läkemedelskandidaten ANXV. Vidare har Bolaget i samband med beslutet inlicensierat ett patent för Annexin A5 vid behandling av RVO i USA.

Annexin Pharmaceuticals CFO lämnar bolaget

Annexin Pharmaceuticals AB (”Annexin” eller ”bolaget”) meddelar idag att bolagets CFO, Carin Jakobson, har valt att avsluta sin tjänst i bolaget. Carin Jakobson kvarstår som CFO t o m 16 maj 2018. Processen för att rekrytera en efterträdare har inletts.

Annexin Pharmaceuticals bokslutskommuniké

Fjärde kvartalet oktober - december Periodens resultat uppgick till -9 551 TSEK (-3 547) Resultat per aktie uppgick till -1,62 kr (-2,03) Eget kapital per aktie uppgick till 4,15 kr (5,43) Kassaflödet f...

Annexin Pharmaceuticals vd lämnar bolaget

Annexin Pharmaceuticals meddelar idag att bolagets verkställande direktör, Annette Colin Lövgren, beslutat sig för att lämna sin position. Annette har en uppsägningstid om sex månader. Processen med att hitta en ersättare har redan påbörjats. 

Först i världen att producera Annexin A5 i stor skala enligt GMP-krav för kliniskt bruk i människa

Annexin Pharmaceuticals meddelar i dag att läkemedelssubstansen ANXV är godkänd från kontraktstillverkaren Richter Helm Biologics GmbH & Co. KG i Tyskland för fortsatt beredning.  Nästa steg är att fylla den färdiga produkten på vialer hos Glycotope Biotechnology GmbH, i Tyskland. Detta betyder att Bolaget är först i världen med att producera det humana rekombinanta proteinet, Annexin A5, i stor skala enligt gällande GMP-krav. Enligt regulatoriska krav skall tillverkning och kontroll av läkemedelskandidaten uppfylla gällande GMP-krav för att få användas i människa. Produktion i stor skala är vidare en förutsättning för att kunna tillverka ANXV för kommersiellt bruk.

Fördröjning av ansökan för klinisk fas I prövning

Annexin Pharmaceuticals står inför en fördröjning avseende inlämning av ansökan samt start av klinisk prövning till fas I- studien jämfört med vad som tidigare kommunicerats. Med anledning av tekniska problem hos kontraktslaboratriet som ansvarar för genomförandet av säkerhetsstudien kommer denna del av studien behövas göras om.

Patent för behandling av patienter med perifer artärsjukdom godkänns i USA

Annexin Pharmaceuticals meddelar idag att det amerikanska patentverket (”USPTO”) formellt godkänt bolagets patentansökan avseende metoder för behandling av patienter med perifer artärsjukdom med rekombinant humant Annexin A5. Godkännandet från USPTO breddar och stärker bolagets patentportfölj ytterligare för användandet av Annexin A5 inom hjärt- och kärlsjukdomar där det i dag finns ett icke tillgodosett medicinskt behandlingsbehov.

Patent för behandling av ischemisk hjärtsjukdom godkänns i USA

Annexin Pharmaceuticals meddelar idag att det amerikanska patentverket (”USPTO”) formellt godkänt bolagets patentansökan avseende metoder för behandling av patienter med ischemiska hjärtsjukdomar med rekombinant humant Annexin A5. Godkännandet från USPTO breddar och stärker bolagets patentportfölj ytterligare för användandet av Annexin A5 inom stora hjärt- och kärlsjukdomar. 

19 april första handelsdag på Nasdaq First North

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore,...

Europeiskt patent godkänt för Annexin Pharmaceuticals

Annexin Pharmaceuticals meddelar idag att det europeiska patentverket (”EPO”) formellt godkänt bolagets patentansökan avseende metoder för förebyggande eller behandling av restenos som är återförträngning av blodkärl, en av de risker som uppstår i samband med tex stentbehandlingar i patienter med akuta hjärt- och kärlsjukdomar. Godkännandet från EPO stärker bolagets patentportfölj för användandet av Annexin A5 inom hjärt- och kärlsjukdomar. Patent inom samma patentfamilj har sedan tidigare beviljats i Australien, Japan, Mexiko, Singapore och USA.

Noteringsemission om 50 MSEK genomförd

Noteringsemissionen i Annexin Pharmaceuticals tecknades till cirka 92 %, inkluderande garantikonsortiet som delvis tas i anspråk, och medför att Annexin Pharmaceuticals tillförs cirka 50...
Tillbaka