Rättelse av tidigare utskickat pressmeddelande från Annexin AB (publ): Annexin har erhållit justerad studierapport med tidigare icke-noterad toxikologisk effekt.

Hänvisning till MAR saknades i tidigare pressrelease, korrekt hänvisning återfinns nedan. Annexin Pharmaceuticals AB (publ) har mottagit en justerad rapport, med tidigare icke-noterad toxikologisk effekt, för en av de två säkerhetsstudier som genomförts med läkemedelskandidaten ANXV. Som en konsekvens av dessa justeringar behöver Annexin göra ytterligare prekliniska studier innan kliniska studier med ANXV kan starta. Bolaget utvärderar om den tjänsteleverantör som gjort säkerhetsstudien bör hållas ansvarig för att den planerade kliniska studien försenas.

Annexin har erhållit justerad studierapport med tidigare icke-noterad toxikologisk effekt

Annexin Pharmaceuticals AB (publ) har mottagit en justerad rapport, med tidigare icke-noterad toxikologisk effekt, för en av de två säkerhetsstudier som genomförts med läkemedelskandidaten ANXV. Som en konsekvens av dessa justeringar behöver Annexin göra ytterligare prekliniska studier innan kliniska studier med ANXV kan starta. Bolaget utvärderar om den tjänsteleverantör som gjort säkerhetsstudien bör hållas ansvarig för att den planerade kliniska studien försenas.

Nya fynd försenar start av fas I-studie

Annexin Pharmaceuticals har erhållit nya fynd som får inverkan på en studierapport som skulle legat till grund för ansökan hos Läkemedelsverket om att få starta fas I-studier med ANXV. Studiestarten kommer därmed att försenas.

Delårsrapport januari – september 2018

31 October, 2018 Pressmeddelanden (http://www.annexinpharma.com.hemsida.eu/sv/section/investerare-media/pressmeddelanden/),Finansiella rapporter (http://www.annexinpharma.com.hemsida.eu/sv/section/investerare-media/finansiella-rapporter/)

Sista dag för handel med BTU och första dag för handel med teckningsoptioner

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner.

Susan Suchdev utsedd till COO på Annexin Pharmaceuticals

Annexin Pharmaceuticals AB (publ) meddelar idag att Susan Suchdev har rekryterats som Chief Operating Officer (COO). Susan Suchdev har mer än tjugo års erfarenhet av klinisk läkemedelsutveckling. Hon kommer närmast från en motsvarande position på det noterade läkemedelsbolaget Klaria.

Annexin Pharmaceuticals AB (publ) offentliggör utfall av företrädesemission

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner.

Annexin Pharmaceuticals meddelar plan om kompletterande säkerhetsstudie och uppskjuten klinisk fas I-studie

Annexin Pharmaceuticals AB (publ) meddelar att Bolaget idag har fått preliminära data från pågående prekliniska säkerhetsstudier som inte anses räcka för en ansökan för klinisk fas I-prövning. Ytterligare en mindre säkerhetsstudie behöver sannolikt genomföras för att samla kompletterande data vilket i så fall medför en uppskjuten ansökan för klinisk fas I-prövning.

KOMPLETTERANDE KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ANNEXIN PHARMACEUTICALS AB (PUBL)

Aktieägarna i Annexin Pharmaceuticals AB (publ), org.nr 556960-9539 ("Bolaget"), har den 20 mars 2018 kallats till extra bolagsstämma torsdagen den 19 april 2018 kl. 10.00 hos Redeye AB, Mäster Samuelsgatan 42, 103 87, Stockholm. Kallelsen har varit införd i Post och Inrikes Tidningar och kungörelse har publicerats i Svenska Dagbladet samt finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.annexinpharma.com.

Annexin Pharmaceuticals föreslår företrädesemission om cirka 52 MSEK för att finansiera kliniska studier

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner. Styrelsen i Annexin Pharmaceuticals AB (publ) (”Annexin” eller ”Bolaget”) föreslår extra bolagsstämma att fatta beslut om en emission av units bestående av aktier och teckningsoptioner med företräde för befintliga ägare (”Företrädesemissionen”). Genom Företrädesemissionen tillförs Annexin initialt cirka 52 MSEK och ytterligare cirka 26 MSEK vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna, före avdrag för emissionskostnader. Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser och garantiåtagande från huvudägare och nya investerare motsvarande 100 % av den initiala emissionslikviden. Bolagets vd Jamal El-Mosleh har åtagit sig att teckna aktier i emissionen genom övertagande av uniträtter samt har ingått ett garantiåtagande.

Strategisk översyn slutförd – Annexin prioriterar ögonsjukdom (RVO) och inlicensierar patent i USA

Annexin Pharmaceuticals AB (”Annexin” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget har slutfört den strategiska översyn som meddelades i december 2017 och har valt att prioritera retinal venocklusion (RVO) som indikation för vilken man i egen regi kommer utveckla läkemedelskandidaten ANXV. Vidare har Bolaget i samband med beslutet inlicensierat ett patent för Annexin A5 vid behandling av RVO i USA.

Annexin Pharmaceuticals CFO lämnar bolaget

Annexin Pharmaceuticals AB (”Annexin” eller ”bolaget”) meddelar idag att bolagets CFO, Carin Jakobson, har valt att avsluta sin tjänst i bolaget. Carin Jakobson kvarstår som CFO t o m 16 maj 2018. Processen för att rekrytera en efterträdare har inletts.

Annexin Pharmaceuticals bokslutskommuniké

Fjärde kvartalet oktober - december Periodens resultat uppgick till -9 551 TSEK (-3 547) Resultat per aktie uppgick till -1,62 kr (-2,03) Eget kapital per aktie uppgick till 4,15 kr (5,43) Kassaflödet f...
Tillbaka