Annexin beslutar om riktad emission om cirka 10,9 MSEK

Styrelsen för Annexin Pharmaceuticals AB (publ) (“Annexin” eller “Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 24 maj 2022, beslutat om en riktad nyemission av 12 357 786 aktier (den ”Riktade Emissionen”) till de befintliga aktieägare som ingick investeringsåtaganden i samband med den företrädesemission av aktier och teckningsoptioner (”units”) som genomfördes under hösten 2021 (”Företrädesemissionen”). Teckningskursen i den Riktade Emissionen är fastställd till 0,88 SEK per aktie, och den totala emissionslikviden uppgår till cirka 10,9 MSEK. Investeringsåtagande

Annexin tillförs cirka 6,1 MSEK genom utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO3

Annexin Pharmaceuticals AB (publ) (“Annexin” eller “Bolaget”) genomförde under oktober/november 2021 en företrädesemission av s.k. units (”Företrädesemissionen”). De units som emitterades i Företrädesemissionen bestod av aktier och teckningsoptioner av serie TO3 (”Teckningsoptionerna”). Utnyttjandeperioden för Teckningsoptionerna löpte under perioden från och med den 14 april 2022 till och med den 28 april 2022. Totalt utnyttjades 19 600 468 Teckningsoptioner för teckning av 4 900 117 nya aktier, motsvarande en utnyttjandegrad om cirka 33 procent.

Idag är sista dag för handel för Annexins teckningsoptioner av serie TO3

Idag, den 26 april 2022, är sista dag för handel för de teckningsoptioner av serie TO3 (”Teckningsoptionerna”) som Annexin Pharmaceuticals AB (publ) (“Annexin” eller “Bolaget”) emitterade i samband med den företrädesemission av units som Bolaget genomförde under oktober/november 2021. Teckningsoptionerna handlas på Nasdaq First North Growth Market. Fyra (4) Teckningsoptioner ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Annexin till en kurs om 1,25 SEK. Vid fullt nyttjande av samtliga Teckningsoptioner kommer Annexin att tillföras cirka 18,4 MSEK före emissionskostnader. Utnyttjandeperioden för teckningsoptionerna pågår fram till och med den 28 april 2022.

Annexin tecknar exklusivt licensavtal inom cancer

Annexin Pharmaceuticals AB (publ) har ingått ett licensavtal med Stanford University i Kalifornien, USA som ger Annexin Pharmaceuticals exklusiv licens till patenträttigheter i samband med användning av...

Godkännande av covid-19-studie

Maastricht Universitetssjukhus får godkännanden att starta studie med Annexin Pharmaceuticals läkemedelskandidat, ANXV, hos patienter med covid-19.
Tillbaka