Fördröjning av ansökan för klinisk fas I prövning

Annexin Pharmaceuticals står inför en fördröjning avseende inlämning av ansökan samt start av klinisk prövning till fas I- studien jämfört med vad som tidigare kommunicerats. Med anledning av tekniska problem hos kontraktslaboratriet som ansvarar för genomförandet av säkerhetsstudien kommer denna del av studien behövas göras om.

Patent för behandling av patienter med perifer artärsjukdom godkänns i USA

Annexin Pharmaceuticals meddelar idag att det amerikanska patentverket (”USPTO”) formellt godkänt bolagets patentansökan avseende metoder för behandling av patienter med perifer artärsjukdom med rekombinant humant Annexin A5. Godkännandet från USPTO breddar och stärker bolagets patentportfölj ytterligare för användandet av Annexin A5 inom hjärt- och kärlsjukdomar där det i dag finns ett icke tillgodosett medicinskt behandlingsbehov.

Patent för behandling av ischemisk hjärtsjukdom godkänns i USA

Annexin Pharmaceuticals meddelar idag att det amerikanska patentverket (”USPTO”) formellt godkänt bolagets patentansökan avseende metoder för behandling av patienter med ischemiska hjärtsjukdomar med rekombinant humant Annexin A5. Godkännandet från USPTO breddar och stärker bolagets patentportfölj ytterligare för användandet av Annexin A5 inom stora hjärt- och kärlsjukdomar. 

19 april första handelsdag på Nasdaq First North

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore,...

Europeiskt patent godkänt för Annexin Pharmaceuticals

Annexin Pharmaceuticals meddelar idag att det europeiska patentverket (”EPO”) formellt godkänt bolagets patentansökan avseende metoder för förebyggande eller behandling av restenos som är återförträngning av blodkärl, en av de risker som uppstår i samband med tex stentbehandlingar i patienter med akuta hjärt- och kärlsjukdomar. Godkännandet från EPO stärker bolagets patentportfölj för användandet av Annexin A5 inom hjärt- och kärlsjukdomar. Patent inom samma patentfamilj har sedan tidigare beviljats i Australien, Japan, Mexiko, Singapore och USA.

Noteringsemission om 50 MSEK genomförd

Noteringsemissionen i Annexin Pharmaceuticals tecknades till cirka 92 %, inkluderande garantikonsortiet som delvis tas i anspråk, och medför att Annexin Pharmaceuticals tillförs cirka 50...
Tillbaka