Annexin Pharmaceuticals föreslår en fullt garanterad företrädesemission av units om 73,5 MSEK samt har säkerställt ytterligare emissionslikvid om 17 MSEK vid optionslösen i april 2022

EJ FÖR DISTRIBUTION, OFFENTLIGGÖRANDE ELLER PUBLICERING DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA, JAPAN, HONGKONG, SCHWEIZ, SINGAPORE, NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER.

Positiva resultat i Annexin Pharmaceuticals fas 1-studie

Resultaten i Annexin Pharmaceuticals fas 1-studie visar att läkemedelskandidaten ANXV tolererats väl av friska frivilliga studiedeltagare. Bolaget fortsätter därmed förberedelserna för en fas II-studie med läkemedelskandidaten i USA.

Annexin Pharmaceuticals förbereder RVO studie i USA

Annexin Pharmaceuticals har beslutat att genomföra sin fas 2/proof of concept-studie i RVO i USA. USA är den största marknaden för RVO och ledande experter inom området kan därmed delta i studien.

Annexin Pharmaceuticals i samarbete för covid-19-studie

Läkare i Nederländerna planerar att inleda en studie inom covid-19 med Annexin Pharmaceuticals läkemedelskandidat ANXV och har i detta syfte inlämnat en ansökan till lokal myndighet. Annexin Pharmaceuticals kommer att tillhandahålla ANXV och har säkrat finansiering för att ta del i studien.

Myndigheter bekräftar Annexins planer inom RVO

Annexin Pharmaceuticals har genomfört framgångsrika möten med läkemedelsmyndigheter i USA och Europa. Myndigheterna har bekräftat bolagets planer för klinisk utveckling av läkemedelskandidaten ANXV inom retinal venocklusion (RVO).

Valberedningens förslag inför årsstämman 2021

Valberedningen i Annexin Pharmaceuticals AB bestående av Mikael Lönn (tillika valberedningens ordförande), Arne Andersson och Sebastian Jahreskog har beslutat lämna följande förslag inför årsstämman 2021:  
Tillbaka