Annexin offentliggör utfall i företrädesemission

EJ FÖR DISTRIBUTION, OFFENTLIGGÖRANDE ELLER PUBLICERING DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA, JAPAN, HONGKONG, SCHWEIZ, SINGAPORE, NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER.

Grundare och ledande personer tecknar andelar i nyemission

Annexin Pharmaceuticals AB (publ) har meddelats att Annexins grundare, styrelseledamoten professor Johan Frostegård och bolagets Chief Scientific och Medical Officer Dr. Anna Frostegård och ledande personer i bolaget avser att teckna andelar i den pågående nyemissionen.

Start av klinisk imaging-studie

Annexin Pharmaceuticals och dess samarbetspartners initierar en klinisk studie i patienter med retinal venocklusion (RVO) med användning av fluorescerande ANXV.

Annexin Pharmaceuticals föreslår en fullt garanterad företrädesemission av units om 73,5 MSEK samt har säkerställt ytterligare emissionslikvid om 17 MSEK vid optionslösen i april 2022

EJ FÖR DISTRIBUTION, OFFENTLIGGÖRANDE ELLER PUBLICERING DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA, JAPAN, HONGKONG, SCHWEIZ, SINGAPORE, NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER.

Positiva resultat i Annexin Pharmaceuticals fas 1-studie

Resultaten i Annexin Pharmaceuticals fas 1-studie visar att läkemedelskandidaten ANXV tolererats väl av friska frivilliga studiedeltagare. Bolaget fortsätter därmed förberedelserna för en fas II-studie med läkemedelskandidaten i USA.

Annexin Pharmaceuticals förbereder RVO studie i USA

Annexin Pharmaceuticals har beslutat att genomföra sin fas 2/proof of concept-studie i RVO i USA. USA är den största marknaden för RVO och ledande experter inom området kan därmed delta i studien.

Annexin Pharmaceuticals i samarbete för covid-19-studie

Läkare i Nederländerna planerar att inleda en studie inom covid-19 med Annexin Pharmaceuticals läkemedelskandidat ANXV och har i detta syfte inlämnat en ansökan till lokal myndighet. Annexin Pharmaceuticals kommer att tillhandahålla ANXV och har säkrat finansiering för att ta del i studien.

Myndigheter bekräftar Annexins planer inom RVO

Annexin Pharmaceuticals har genomfört framgångsrika möten med läkemedelsmyndigheter i USA och Europa. Myndigheterna har bekräftat bolagets planer för klinisk utveckling av läkemedelskandidaten ANXV inom retinal venocklusion (RVO).

Valberedningens förslag inför årsstämman 2021

Valberedningen i Annexin Pharmaceuticals AB bestående av Mikael Lönn (tillika valberedningens ordförande), Arne Andersson och Sebastian Jahreskog har beslutat lämna följande förslag inför årsstämman 2021:  
Tillbaka