Ledning

Annette Colin Lövgren
Annette Colin Lövgren
VD

Colin Lövgren, född 1965, med utbildning inom Business Administration, marknadsföring och juridik från Lunds Universitet och har mer än 25 års erfarenhet från ledande befattningar som VD, CFO, Operativ chef, Koncerncontroller och Skattechef, varav 12 år inom Life Science. Annette har varit involverad i flera företagsförvärv- och avyttringar samt börsnoteringar och har arbetat med och för både Venture Capital, Private Equity och Börsbolag. Bland senare uppdrag kan nämnas Observe Medical International (publ), Stille AB (publ.), Lindab International AB (publ.), Perbio Science AB (publ.) och Ernst &Young. Annette är VD i Annexin sedan juni 2016.

Aktieinnehav i Bolaget: Indirekt genom Colinex Capital AB som äger 94 565 aktier.

Anna Frostegård
Anna Frostegård
MD, PhD, Leg.Läk., Chief Scientific och Medical Officer

Frostegård, född 1973, internationellt utbildad Leg.Läk. ”Doctor of Medicine” summa cum laude och ”Doctor of Philosophy” inom experimentell medicin från Karolinska Instututet. Anna har varit Assistant Professor på Unit of Immunology and Chronic Disease, har mer än 10 års erfarenhet inom överföringen av akademiska upptäckter till utveckling av biologiska läkemedel. Anna är en av uppfinnarna och är medgrundare av Annexin, expert på Annexin A5, kärlinflammation och hjärtkärlsjukdomar. Anna är Chief Scientific och Medical Officer (CSO/CMO) i Annexin sedan 2016.

Aktieinnehav i Bolaget: Indirekt 8,2 % genom Frostskog AB och Medirista AB (som äger 342 324 respektive 126 000 aktier i Annexin).

Carin Jakobson
Carin Jakobson
Chief Financial Officer

Jakobson, född 1974, har en Magisterexamen med inriktning mot företagsekonomi från Linnéuniversitetet och över 10 års erfarenhet inom ledande befattningar inom olika branscher – senast som CFO på Sivers IMA (publ) och Stille AB (publ). Carin är Chief Financial Officer (CFO) i Annexin sedan 2017.

Aktieinnehav i Bolaget: 9 000 aktier.

Innehav per den 30 juni 2017.