Disclaimer

VIKTIG INFORMATION

Tillgång till informationen och dokumenten på denna del av Annexin Pharmaceuticals AB:s (publ) (”Annexin”) webbplats är begränsad av regulatoriska skäl. För att du ska vara berättigad till att ta del av den begränsade informationen förutsätts att du godkänner och bekräftar nedanstående villkor varje gång du önskar tillgång till den här delen av webbplatsen. Din bekräftelse ska vara sanningsenlig och korrekt.

Informationen på den här delen av webbplatsen riktar sig inte till personer som har hemvist i eller som vistas i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller annan jurisdiktion där erbjudande eller försäljning av värdepapper utgivna av Annexin inte är tillåten. Informationen på denna webbplats får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd strider mot tillämpliga lagar eller regler, eller förutsätter att ytterligare prospekt upprättas, registreras eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Informationen får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav.

Inga värdepapper har registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse, eller någon motsvarande lag i någon delstat i USA. Annexin har inte vidtagit och kommer inte att vidta några åtgärder för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i någon annan jurisdiktion än Sverige.

För att ta del av informationen som är tillgänglig på denna webbplats måste du bekräfta att du inte befinner dig i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för särskilda restriktioner samt att du har läst, förstått och godkänner villkoren ovan. Detta kan du göra genom att klicka ”JA, JAG ACCEPTERAR” nedan. Om du befinner dig i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller annan jurisdiktion som har sådana särskilda restriktioner måste du klicka ”NEJ, JAG ACCEPTERAR INTE” nedan.