Årsstämma 2020

Särskilda åtgärder med anledning av coronaviruset (covid-19)

Med anledning av spridningen av det virus som orsakar covid-19 har Annexin vidtagit en rad försiktighetsåtgärder inför årsstämman för att värna om aktieägares och medarbetares hälsa samt försöka begränsa eventuell smittspridning. Bolaget uppmanar aktieägare att överväga möjligheten att delta i årsstämman via ombud eller förtidsrösta på distans via poströstning (se vidare nedan). Försiktighetsåtgärderna innebär bland annat att:

  • Ingen förtäring eller dryck kommer att serveras.
  • Sedvanliga anföranden kommer att minimeras.
  • Deltagande av bolagsledningen, bolagets styrelse och övriga närvarande som inte är aktieägare kommer att begränsas.

Möjlighet till poströstning

För att aktieägare ska kunna delta och utöva inflytande i så stor utsträckning som möjligt har riksdagen den 3 april 2020 fattat beslut om att införa en tillfällig lag som innebär att aktieägare kan utöva sin rösträtt på stämman genom poströstning, även om detta inte har angetts i bolagsordningen eller kallelsen. Annexin har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt på ett sådant sätt. Bolaget vill möjliggöra för aktieägarna att poströsta för att minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman och därmed bidra till att minska risken för smittspridning av viruset som orsakar covid-19.

Formulär för poströstning finner du nedan. Det ifyllda och undertecknade formuläret med, i förekommande fall, aktuella behörighetshandlingar ska i god tid före årsstämman sändas till bolaget per post till Annexin Pharmaceuticals AB (publ), attention: Henrik Palm, Norrtullsgatan 6, 113 29 Stockholm med angivande av ”årsstämma” eller via e-post till henrik [dot] palm [at] annexinpharma [dot] com. Poströster ska inkomma senast den 25 maj klockan 12.00.

Vänligen observera att anmälan om aktieägares deltagande vid bolagsstämman och i förekommande fall omregistrering av förvaltarregistrerade aktier måste ske (på det sätt som föreskrivs i kallelsen) även om aktieägaren avser att utöva sin rösträtt genom poströstning.

Ombud och fullmaktsformulär

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Den som företräder en juridisk person ska förete registreringsbevis (eller motsvarande behörighetshandling) utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för aktieägaren. Fullmakt i original (med eventuella behörighetshandlingar) bör i god tid före årsstämman sändas till Annexin på ovan angiven adress. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år innan stämman. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran. Fullmaktsformulär finns även tillgängligt nedan.

Vänligen observera att anmälan om aktieägares deltagande vid bolagsstämman och i förekommande fall omregistrering av förvaltarregistrerade aktier måste ske (på det sätt som föreskrivs i kallelsen) även om aktieägaren avser att utöva sin rösträtt genom poströstning.