Annexin Pharmaceuticals rapport för första kvartalet 2017

1 januari – 31 mars

  • Periodens resultat uppgick till -7 444 TSEK (-625)
  • Resultat per aktie uppgick till -2,59 kr (-9,86)
  • Eget kapital per aktie uppgick till 8,16 kr (12,05)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -8 933 TSEK (-1 276)

”Första handelsdag på First North var den 19 april, vilket var en viktig milstolpe för oss för att kunna fortsätta utvecklingen av vår läkemedelskandidat ANXV.

Vi är inte bara världsledande inom Annexin A5-området, för behandling av olika hjärt- och kärlsjukdomar, som i dag är den vanligaste dödsorsaken utan också enda bolag såvitt vi känner till som kan producera Annexin A5 enligt GMP-riktlinjer i stor skala.

Det är glädjande att utvecklingen i bolaget fortsätter i positiv riktning, där vi nu håller ett högt tempo. Vi har nu pågående säkerhetsstudier som planeras att avslutas under sommaren. Produktion av ANXV enligt GMP-krav planeras att genomföras under maj månad samt att arbetet med förberedelser inför klinisk fas I studien har intensifierats, med planerad start under fjärde kvartalet”, säger Annette Colin Lövgren, VD på Annexin Pharmaceuticals.

Väsentliga händelser under perioden

  • Den 26 mars avslutade bolaget en nyemission om 50 miljoner kronor.

Väsentliga händelser efter perioden

  • Bolaget meddelade den 5 april att ett patent avseende metoder för förebyggande eller behandling av återförträngning av blodkärl, restenos, godkänts i Europa.
  • Bolagets aktie och teckningsoption noterades den 19 april på First North under beteckningarna ANNX resp. ANNXTO.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Annexin Pharmaceuticals AB (publ)
Annette Colin Lövgren, VD
Mobil: +46 70 319 06 76
E-mail: annette [dot] colinlovgren [at] annexinpharma [dot] com
www.annexinpharma.com

Informationen i pressmeddelandet är sådan som Annexin Pharmaceuticals AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 maj 2017 kl. 15:00.

Om läkemedelskandidaten ANXV

ANXV är ett humant rekombinant protein, Annexin A5, främst avsedd för akut behandling av patienter med hjärt- och kärlsjukdomar med skador och inflammation i blodkärlen. ANXV har en förmåga att skydda och reparera blodkärlen samt motverka inflammationen. Därmed förväntas ANXV att minska lidande och förhoppningsvis dödlighet för flera patientgrupper med både sällsynta kärlsjukdomar och stora folksjukdomar som hjärtinfarkt. ANXV har potential att bli First-In-Class (produkt med nya unika verkningsmekanismer som är den första i sitt slag på marknaden) för flera patientgrupper där det finns stora icke tillgodosedda medicinska behandlingsbehov. Ansökningsgrundande säkerhetsstudier pågår med ANXV, och bolaget planerar att påbörja klinisk fas I-studie under fjärde kvartalet 2017.

Om Annexin Pharmaceuticals AB (publ)

Annexin Pharmaceuticals AB (publ) är ett världsledande bioteknikföretag inom Annexin A5-området, för behandling av olika hjärt- och kärlsjukdomar, som i dag är den vanligaste dödsorsaken. Bolagets biologiska läkemedelskandidat ANXV – ett humant rekombinant protein, Annexin A5 – är främst avsedd för akut behandling av patienter med skador och inflammation i blodkärlen. Dessutom har bolaget en omfattande patentportfölj för behandling av sjukdomar som uppstår på grund av skador och inflammation i blodkärlen. Annexin Pharmaceuticals har etablerat och optimerat en cell-linje för storskalig tillverkning av Annexin A5. Produktionsprocessen är patentansökt. Bolaget är baserat i Stockholm och noterat på Nasdaq First North (kortnamn: ANNX). Redeye är bolagets Certified Adviser. www.annexinpharma.com.